Výročná správa za rok 2015

logo_VIERArestart_projekty1

Výročná správa za rok 2015 (krátená verzia)

Poskytujeme všeobecne prospešné služby v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva so zameraním na zvyšovanie záujmu o vlastné duševné zdravie a na osvetu. Organizujeme pravidelné skupinové stretnutia podľa indikácie a veku klientov, sprostredkujeme edukačné tréningy pre klientov a ich príbuzných, poskytujeme individuálnu a krízovú sociálnu intervenciu, ambulantné a terénne sociálne poradenstvo, programy pre rozvoj individuálnych schopností riešiť sociálne situácie, pre získanie praktických zručností v oblasti sociálneho a pracovného pôsobenia.

Poslanie

Špecializované sociálne poradenstvo zabezpečujeme v komunitnom poradenskom centre Reštart. Pomoc klientom v sociálnom kontexte realizujeme pôsobením klientov v podporných skupinách, organizujeme pravidelné skupinové stretnutia pre klientov a príbuzných, ktoré považujeme za nevyhnutné v systéme špecifickej práci s duševne chorými klientmi. Dlhodobú pomoc klientom a rodinám robíme pre možný prenos psychických ťažkostí na iných členov v rodinnom systéme, ktorí tiež prechádzajú jednotlivými fázami duševných porúch, čo ovplyvňuje ich sociálne fungovanie a celý chod spoločnej domácnosti. Cieľom programov v podporných skupinách je pomoc pri vzniknutej bolestivej skutočnosti, existujúcej zraniteľnosti, akceptácii dlhodobej epizódy duševnej poruchy a pri pochopení vplyvu stresujúcich životných udalostí.

Klienti

Našich klientov charakterizuje určitý stupeň sociálneho vylúčenia, vzniká sociálna izolácia, odcudzenie sa vlastnej rodine, úbytok sociálnych kompetencií a zmena sociálneho statusu. Skupiny klientov: so psychickými problémami, závislosťou, súvisiacimi sociálnymi problémami, pred/a po hospitalizácii, pred/a po resocializácii, pred/počas/a po výkone trestu odňatia slobody alebo väzby, znevýhodnení na všeobecnom trhu práce/a evidovaní v podporovanom trhu práce, rodina a príbuzní klientov. Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálne služby, ktoré vykonávame, sú zamerané na redukciu výskytu psychických porúch v populácii prostredníctvom systematickej kontinuálnej dlhodobej odbornej práce, aplikovaním formálnych a neformálnych prístupov a realizovaním ambulantnej a terénnej formy pomoci.

Programy

Preventívnym programom poskytujeme informácie a sociálne poradenstvo pre širokú verejnosť, ide o zachovanie duševného zdravia, nízko-prahovú sociálnu pomoc, krátkodobé poradenstvo/terapiu, prvú líniu kontaktu, jednorazové sociálne poradenstvo pri latentnom psychickom probléme. Orientuje sa na mobilizáciu, participáciu, udržanie duševného zdravia a preventívne opatrenia.

Ambulantný program ponúka individuálnu/skupinovú/a rodinnú pomoc – udržiavanie psychickej rovnováhy, pravidelné individuálne/a skupinové sociálne poradenstvo/a terapiu, krízovú mobilnú pomoc rodine pri relapse/recidíve/a dekompenzácii psychického stavu klienta. Zameriava sa na posilnenie vzťahov, adaptáciu, zvládanie záťaže, získavanie sociálnych a praktických zručností.

Terénny program znamená sprevádzanie, osobnú asistenciu, návštevnú službu klientom a sprostredkovanie intervencie prostredníctvom telekomunikačných technológií – mobilnú pomoc v nepriaznivých situáciách, uskutočňuje sa v ambulantných priestoroch, ale aj v prirodzenom rodinnom, školskom, otvorenom a v pracovnom prostredí.

Budúcnosť

Inovatívne formálne/neformálne skupinové sociálne programy – chceme nimi znižovať sociálne dôsledky psychickej poruchy a zamerať našu pomoc na dlhodobú sociálnu podporu. Dôležitou formou pomoci je vytváranie podporných skupín. Je dobré nadviazať kontakt s klientmi po absolvovaní pobytovej starostlivosti – po hospitalizácii/resocializácii.

Budeme naďalej informovať ľudí o problematike a prevencii psychických porúch. Zámerom našich programov/projektov je podporiť zdravý spôsob života, implementovať edukačný program pre širokú laickú a odbornú verejnosť, a tiež manažovať účasť klientov a príbuzných na sociálnych programoch vo vyššie určenom rozsahu.

Spolupráca

Partneri v roku 2015: Volkswagen, zamestnanecký grant – Kariéra nielen pri autách pre deviatakov z Kulíškovej, Akadémia finančného vzdelávania s BSK pre klientov z verejnosti (dotácia), MAGISTRÁT Hl. M. SR Bratislavy – „Mário Lopéz Dance Company rozhýbe tínedžerov z mesta“- projekt sme realizovali s profi tanečným partnerom a s Úsmevom ako dar, o.z., v závere roka, pre deti s detských domovov.

Ďalej sú to aj – Tonda z KreAt ateliéru pre ľudí s hendikepom z Brna, redakcia denníka ÚJSZÓ, OVB a všetci tí, ktorí nám darovali dve percentá. Sporadicky: Združenie Sofia Bratislava, vybrané DSS z regiónu, Agentúra podporovaného zamestnávania, ÚPSVaR, CULTUS Bratislava-Ružinov, PK UNB Bratislava, Psychiatrické ambulancie v Bratislave, naši dobrovoľníci a praktikanti z VŠ.

V Bratislave, dňa 08.03.2016

PhDr. Viera Nogová, štatutárny zástupca n. o., case manažér a poradca